de tuin is de school

Schooltuinieren op de basisschool

In de schooltuin komen kinderen samen met de natuur tot bloei. De schooltuin is een praktische omgeving, waar kinderen leren over voedselproductie, natuur, biodiversiteit, klimaat en water. Maar ook de basisvaardigheden zoals rekenen en taal komen aan bod!

Met de schooltuin kiezen we voor een leeromgeving buiten. Een leeromgeving waar kinderen in de praktijk leren over de uitdagingen waar we voor staan als samenleving. Maar waar ze vooral ook leren door te doen en waar samenwerken bijna vanzelf blijkt te gaan.

tuin is de school

De schooltuin biedt kinderen met een praktische leervoorkeur volop kansen en laat ze bewegend leren in de buitenlucht. Tijdens het schooltuinieren verankeren kinderen wat ze in de klas leren in de praktijk, waardoor kennis beter beklijft. In gesprek met enthousiaste docenten klinkt steevast de sociale en duurzame vorming van kinderen als belangrijkste opbrengst van het schooltuinieren. In de schooltuin leren kinderen hoe ze kunnen zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Het gevoel van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en trots wanneer kinderen een eigen naambordje plaatsen op een stukje aarde dat een tuinseizoen lang ‘van hen’ is, is ongeëvenaard.

schooltuinieren de tuin is de school

“Een schooltuin is een plaats waar je leerlingen vergezelt in het samen ontdekken, samen leren en samen zorgen. Een plaats waar je theorie omzet naar praktijk en de kinderen letterlijk, met de handen in de grond verbinding maken met anderen, de natuur en hun leefomgeving.”

Stijn Overloop, directeur Velt VZV

tuin is de school

Kerndoelen in de schooltuin

Kerndoelen vormen de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud van het primair onderwijs. Ze laten op hoofdlijnen zien wat kinderen moeten leren. Scholen mogen zelf invulling geven aan de inhoud en vorm van hun onderwijs. In de schooltuin komen verschillende kern- en leerdoelen aan bod. Hieronder geven we wat voorbeelden. Wil je ze allemaal lezen? Download dan het Handboek Schooltuinen.

De kerndoelen Mens en Samenleving

Kerndoel 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

• Kerndoel 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.  De kerndoelen van Natuur en techniek.

• Kerndoel 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

• Kerndoel 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

• Kerndoel 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

Bovengenoemde kerndoelen passen heel goed bij de omgeving van de schooltuin en de schooltuinlessen. Wanneer de schooltuin een integraal onderdeel van de school is en een alternatieve leeromgeving voor de klas, komen ook de andere kerndoelen aan bod.

“Op school hebben steeds minder kinderen een agrarische achtergrond. Daarom wordt het steeds belangrijker dat ze in de schooltuin leren waar hun voedsel vandaan komt en wat er voor nodig is om dat te produceren. Zo zorgen we voor meer binding met de voor ons land zo belangrijke land- en tuinbouwsector.” 

Caroline van der Plas, fractievoorzitter BBB

Meer weten?

Wil je meer weten over lesgeven in de moestuin? Ga dan naar de pagina Lesgeven.

Lesgeven